Syarat Penggunaan untuk Laman Web

 1. Dengan menggunakan laman web www.ngchanmau.com ('Laman Web') anda bersetuju menerima dan mematuhi semua terma dalam Syarat Pengguna dan memahami semua penafian yang dipaparkan di Laman Web. Penafian ini hendaklah menjadi sebahagian daripada Perjanjian Pengguna.

 2. Laman web disediakan untuk maklumat atau rujukan anda hanya untuk membantu anda mengenai perkara berkaitan dengan hartanah. Ia tidak boleh digunakan sebagai nasihat profesional / undang-undang kerana ia bukan pengganti perundingan dengan perunding profesional / pengamal bidang yang berkaitan.

 3. Sebarang pautan ke laman web lain yang terdapat di Laman Web disediakan untuk kemudahan pengguna sahaja. Lamanweb, pemilik / pengurusnya tidak menjamin kredibiliti / ketepatan sebarang maklumat yang tersedia melalui pautan yang akan ditemui oleh Pengguna di Laman Web. Tiada apa yang terkandung didalam Laman Web harus ditafsirkan untuk menjadi kelulusan, pengesyoran atau pengesahan mana-mana perkhidmatan, produk atau laman web. Lamanweb, pemilik / pengurusnya tidak akan bertanggungjawab secara langsung atau tidak langsung, untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan kepada mana-mana maklumat / kandungan, barangan atau perkhidmatan sedemikian yang ada pada atau melalui apa-apa laman web.

 4. Sebarang penyenaraian, nama, kandungan, bahan dari mana-mana peniaga atau mana-mana firma profesional yang terdapat di Laman Web tidak mengandungi sebarang pengesahan, cadangan atau rujukan kepada orang / firma tersebut oleh Laman Web. Dalam memutuskan untuk melibatkan mana-mana orang / firma profesional anda harus menjalankan kajian bebas, penyelidikan atau pertanyaan anda sendiri dan hendaklah mengelak daripada bergantung pada bahan-bahan yang terdapat di dalam Laman Web ini semata-mata.

 5. Pengguna perlu mengambil kira bahawa pengisian di Internet tidak semestinya sulit. Oleh itu, apa-apa maklumat yang pengguna beri disebarkan pada risiko pengguna sendiri.

 6. Ambil perhatian bahawa TIADA maklumat / kandungan yang terdapat di Laman Web, dalam pangkalan data atau dalam jawapan daripada penyumbang akan mengikat Tapak Web, pemilik / pengurusnya dengan apa jua cara. Ia adalah tanggungjawab pengguna untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan ketepatan / kredibiliti apa-apa maklumat yang diperolehi di sini sebelum bergantung atau bertindak atas maklumat tersebut.

  1. Calon-calon Pembida dinasihatkan untuk mendapatkan satu salinan terma dan syarat penjualan dan untuk memeriksa harta dan kelakuan dan bergantung kepada pencarian, pertanyaan, penyiasatan dan pengesahan mereka sendiri mengenai ketepatan maklumat yang disediakan dan untuk mendapatkan sendiri nasihat profesional mengenai penjualan.

  2. Laman Web tidak membuat sebarang representasi atau jaminan apa-apa tentang ketepatan atau keadaan sebenar hartanah di atas atau butir-butir harta tersebut. Semua pembida yang berpotensi harus juga memperhatikan segala harta yang disenaraikan untuk jualan lelongan di sini adalah tertakluk kepada terma dan syarat jualan bagi harta lelong khusus (yang telah atau akan diiklankan sewajarnya atau akan disediakan atas permintaan) dan segala harta di atas boleh ditarik balik pada bila-bila masa dari jualan lelongan di Laman Web tanpa apa-apa pemberitahuan terlebih dahulu. Lamanweb tidak menjamin bahawa hartanah itu akan dijual / dilelong pada harga minimum yang ditunjukkan sebagai yang sama tertakluk kepada tawaran harga yang lebih tinggi yang dibuat oleh pembeli yang berminat dan harga lelongan itu juga tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak Laman Web tanpa sebarang notis terlebih dahulu dan tanpa apa-apa sebab yang diberikan. Keputusan Laman Web yang berkaitan dengan penjualan yang dicadangkan adalah muktamad dan tidak boleh dikenakan cabaran. Kami, Laman Web atau Ejennya dipertanggungjawabkan untuk kandungan di sini dalam apa jua cara dalam apa jua keadaan tetapi tidak terhad kepada penarikan balik hartanah dari jualan lelong.

 7. Laman Web tidak memberikan kepastian bahawa:-

  1. bahan perkhidmatan / kandungan / rujukan akan memenuhi keperluan pengguna;

  2. maklumat / kandungan / iklan yang terkandung di sini, diedarkan melalui, atau dikaitkan, dimuat turun atau diakses dari atau melalui Laman Web atau keputusan yang mungkin diperoleh dari penggunaan Laman Web akan tepat atau boleh dipercayai;

  3. kualiti produk, perkhidmatan, maklumat atau bahan lain yang dibeli atau diperoleh oleh mana-mana pengguna melalui Lamanweb ini akan memenuhi jangkaan pengguna; dan

  4. aksesibiliti laman web ini tidak akan terganggu pada bila-bila masa, terjamin dan selamat

 8. Apa-apa bahan yang dimuat turun atau diperoleh daripada Laman Web dilakukan atas budi bicara dan risiko pengguna sendiri, dan ia menjadi tanggungjawab pengguna sekiranya berlaku sebarang kerosakan langsung, sampingan atau kerugian yang dialami akibatnya.

 9. Gambar-gambar yang ditunjukkan di sini hanya untuk pengenalan umum dan maklumat. Lamanweb tidak memberi representasi atau waranti mengenai ketepatan atau keadaan sebenar harta benda atau butir-butir maklumat di dalamnya termasuk tetapi tidak terhad kepada alamat pos, perihal harta, harga rizab, dan lain-lain. Laman Web atau ejen kami tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa tanggungan kepada bakal pembida oleh apa jua sebab dan tidak terhad kepada apa-apa ketidaktepatan atau penarikan balik harta tersebut.

 10. Tiada nasihat atau maklumat, sama ada secara lisan atau bertulis, yang diperoleh oleh pengguna dari Laman Web, pekerja atau ejennya hendaklah membuat apa-apa waranti yang tidak dinyatakan secara nyata dalam Perjanjian Pengguna.

 11. Apa-apa keputusan yang dibuat berhubung dengan urus niaga jualan, pembelian atau pelaburan dibuat atas budi bicara dan tanggungjawab pengguna sendiri.

 12. Sekiranya dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, penafian ini boleh dikuatkuasakan sepenuhnya.

 13. Terma & Syarat untuk pembidaan dalam talian untuk setiap pameran lelongan mungkin berbeza mengikut terma yang ditetapkan oleh Penjual / Bank. Pengguna yang ingin mengemukakan tawaran menerusi pembida dalam talian boleh merujuk kepada Terma & Syarat untuk pembidaan dalam talian untuk pameran lelongan masing-masing dan akan terikat dengan Terma dan Syarat yang sama.

 14. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan, salah nyata atau kesilapan yang terdapat di dalam Terma Penggunaan Umum ini dengan Terma & Syarat untuk pembidaan dalam talian, Terma & Syarat untuk pembidaan dalam talian yang akan diguna pakai.